ข้อบังคับพรรค

หมวด 18 บทเฉพาะกาล


ข้อ 107

ให้กรรมการบริหารพรรค ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับพรรคนี้ใช้บังคับเป็นกรรมการบริหาร พรรคตามข้อบังคับพรรคนี้ต่อไปจนกว่าจะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร พรรคใหม่ซึ่งจะต้องเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการแก้ไขข้อบังคับพรรค
ข้อ 108

ให้กรรมการสาขาพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับพรรคนี้ใช้บังคับเป็นกรรมการสาขาพรรคตามข้อบังคับพรรคนี้จนกว่าจะครบวาระ
ข้อ 109

ให้กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการนโยบายพรรค และกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 เป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการนโยบายพรรค และกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ตามข้อบังคับพรรคนี้ และให้อยู่ในตำแหน่งสองปี เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาให้อยู่ในตำแหน่งเป็นอย่างอื่น


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18