ข้อบังคับพรรค

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

        ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่29 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ดังนี้

        ข้อ 1 ข้อบังคับพรรคนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2552”
        ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป
        ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

        ข้อ 10 การสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบพิมพ์ของพรรคพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                (1) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป โดยเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นสมัคร
                (2) สำเนาบัตรประชาชน
                (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
        โดยยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางสื่อสารอิเลคโทรนิคส์ ณ สำนักงานใหญ่พรรค หรือต่อประธานสาขาพรรค ณ ที่ทำการสาขาพรรค หรือ สำนักงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นหรือในจังหวัดนั้น ในกรณีที่ไม่มีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในเขตจังหวัดนั้น โดยมีสมาชิกพรรคจำนวน 2 คนเป็นผู้รับรอง
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับใบสมัครแล้ว ถ้าเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ณ ป้ายปิดประกาศบริเวณสำนักงานเลขาธิการพรรค เป็นเวลา 3 วัน นับแต่วันออกประกาศ เมื่อครบกำหนดเวลาประกาศแล้วถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ในกรณีที่ต้องชำระค่าลงทะเบียน ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคแจ้งผู้นั้นชำระค่าลงทะเบียน และเมื่อชำระครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอเลขาธิการพรรคเพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับผู้นั้นเป็นสมาชิกพรรคและออกบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน 


        การสมัครเป็นสมาชิกพรรคที่สาขาพรรค เมื่อประธานสาขาพรรคได้รับใบสมัครแล้วถ้าเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นเวลา 3 วัน นับแต่วันออกประกาศ เมื่อครบกำหนดเวลาประกาศแล้วถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ประธานสาขาพรรคส่งหลักฐานต่าง ๆ ไปให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคภายใน 7 วัน นับแต่วันครบวันประกาศ และให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคดำเนินการตามวรรคสามต่อไป

        ถ้ามีผู้มายื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น ส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานไปให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคโดยไม่ชักช้า เพื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคจะได้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป

        ในกรณีมีผู้คัดค้านการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือประธานสาขาพรรคแล้วแต่กรณีดำเนินการสอบสวนคำคัดค้านนั้นโดยเร็ว ถ้าเห็นด้วยกับคำคัดค้านก็ให้รายงานเลขาธิการพรรคเพื่อพิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของเลขาธิการพรรคถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับคำคัดค้านก็ให้ดำเนินการตามวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณีต่อไป แล้วรายงานให้เลขาธิการพรรคพร้อมด้วยเหตุผลการไม่รับคำคัดค้าน

        ในกรณีจำเป็นและมีความเร่งด่วนนายทะเบียนสมาชิกพรรคอาจเสนอใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ต่อเลขาธิการพรรคเพื่อรับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสมาชิกพรรคโดยไม่ต้องประกาศก็ได้

        ในกรณียื่นสมัคร ณ สำนักงานใหญ่แต่ภูมิลำเนาของผู้นั้นอยู่ในต่างจังหวัดและมีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคแจ้งผลการรับสมัครและโอนทะเบียนสมาชิกไปยังสาขาพรรคที่ผู้ยื่นสมัครมีภูมิลำเนาอยู่เว้นแต่กรณีไม่มีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งที่ผู้ยื่นสมัครมีภูมิลำเนาอยู่ ก็ให้ยื่นสมัครและลงทะเบียนที่สำนักงานใหญ่ได้ แต่ถ้ามีสาขาพรรคเมื่อใดให้สำนักงานใหญ่โอนทะเบียนสมาชิกของผู้นั้นไปสังกัดสาขาพรรคนั้น ๆ โดยไม่ชักช้า

        เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรครับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคแล้วให้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด”

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552


(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์