ข้อบังคับพรรค

หมวด 3 สิทธิ และ หน้าที่ ของสมาชิก


ข้อ 16

สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ของพรรค
 2. มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค
 3. มีสิทธิขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค
 4. มีสิทธิในการให้ข้อเสนอแนะต่อพรรค
 5. มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือ คณะอนุกรรมการ ต่าง ๆ ของพรรค
 6. มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
 7. มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนหัวหน้าพรรค หรือ กรรมการบริหารพรรคออกจากตำแหน่งข้อ 17

สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค
 2. รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไม่ปฏิบัติไปในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่พรรค
 3. สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่นโยบายและอุดมการณ์ของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
 4. สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคข้อ 18

พรรคมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกตามกฎหมาย และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18