ข้อบังคับพรรค

หมวด 9 คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค


ข้อ 76

ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมี จำนวน เก้า คน โดยวิธีการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

  1. เลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมใหญ่
  2. สมาชิกที่เป็นองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ และอยู่ในที่ประชุมอาจเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
  3. ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นรายบุคคลให้ได้จำนวนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
  4. ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ

     คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจจะได้รับการเลือกตั้งอีกก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาให้อยู่ในตำแหน่งเป็นอย่างอื่น

     คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18