ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์

          สาขาลำดับที่  175   วันที่รับตำแหน่ง 19 มิ.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.ย. 2538    วันที่ครบวาระ 18 มิ.ย. 2558
สาขาพรรค ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 207/17 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 073-431405                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสงคราม อาวภาค
  1. นายสงคราม อาวภาค
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสงคราม อาวภาค ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจิรศักดิ์ เรืองยังมี
  2. นายจิรศักดิ์ เรืองยังมี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายจิรศักดิ์ เรืองยังมี รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธนเทพ ทองวุ่น
  3. นายธนเทพ ทองวุ่น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธนเทพ ทองวุ่น เลขานุการ รับจ้าง
 • นายพิศาล แก้วปัญญา
  4. นายพิศาล แก้วปัญญา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายพิศาล แก้วปัญญา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจุฑามาศ วรรณรังษร
  5. นางจุฑามาศ วรรณรังษร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจุฑามาศ วรรณรังษร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอับดุลอามัน แวสุหลง
  6. นายอับดุลอามัน แวสุหลง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอับดุลอามัน แวสุหลง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางจรรยา หวานสนิท
  7. นางจรรยา หวานสนิท
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางจรรยา หวานสนิท โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายคณิต แก้วมรกต
  8. นายคณิต แก้วมรกต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายคณิต แก้วมรกต กรรมการ รับจ้าง
 • นายอับดุลรอหีม ยีดำ
  9. นายอับดุลรอหีม ยีดำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอับดุลรอหีม ยีดำ กรรมการ รับจ้าง
 • นางชุติมา ประแก้ว
  10. นางชุติมา ประแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางชุติมา ประแก้ว กรรมการ รับจ้าง