ความเป็นมา


โครงการก้าวแรกสู่การเมือง กับอินเทอร์นชิพพรรคประชาธิปัตย์

“Democrat Internship Program (DIP)”

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักกิจการเยาวชน พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำโครงการก้าวแรกสู่การเมือง กับอินเทอร์นชิพ พรรคประชาธิปัตย์ “Democrat Internship Program (DIP) ” มาแล้วทั้งสิ้น 7 รุ่น มีเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คนตั้งแต่ พ.ศ.2549 จวบจนปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 4 และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ทางด้านการเมืองแก่เยาวชนเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานจริงด้านการเมืองเมื่อเรียนจบ

หลักการและเหตุผล

โครงการก้าวแรกสู่การเมืองกับอินเทอร์นชิพ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนเข้ามาฝึกอบรม และเรียนรู้การทำงานภายในพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนเพื่อเสนอนโยบายต่อพรรคประชาธิปัตย์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจากการจัดโครงการที่ผ่านมามีเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำนักกิจการเยาวชนจึงเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนเมษายนจะเปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาภายในประเทศไทย และช่วงเดือนกรกฎาคมจะเปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาที่ต่างประเทศ

วันและเวลาในการจัดโครงการ

ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน และกรกฎาคม ของทุกปี

ระยะเวลา

3 สัปดาห์ (15 วัน) ต่อรุ่น

สถานที่จัด

ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ดูงานและทำกิจกรรมนอกสถานที่ตามโปรแกรมที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ

 • อายุ 18-29 ปี 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) 
 • มีความสนใจทางด้านการเมือง มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาการเมืองไทย 
 • ต้องการหาประสบการณ์ทางการเมือง

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดโครงการ 2 รุ่น / ปี รวม 100 คน

วิธีการสมัครเข้าโครงการ

ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด และสัมภาษณ์  ตามเวลาที่พรรคเปิดรับสมัคร

ทำไมจึงต้องเข้าโครงการอินเทอร์นชิพกับพรรคประชาธิปัตย์ ?

 • พรรคประชาธิปัตย์เป็นโรงเรียนการเมืองที่เปิดกว้าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเมืองสำหรับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแท้จริง
 • พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่พร้อมจุดประกายความคิดให้เยาวชนได้มีความตระหนักในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ 
 • พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีเครือข่ายด้านเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 คนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 7 รุ่น 
 • พรรคประชาธิปัตย์สามารถผลิตนักการเมืองคนรุ่นใหม่ และสร้างบุคลากรเพื่อจะมาทำงานรับใช้ประเทศชาติ จากการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และมีประสบการณ์จริงทางการเมือง

สิ่งที่น้องๆ จะได้จากการเข้าร่วมโครงการอินเทอร์นชิพ ?

 • น้องๆ ได้รับความรู้ในเรื่องการเมือง กระบวนการทางด้านประชาธิปไตย และเส้นทางการเมืองของนักการเมืองแต่ละท่านในพรรคประชาธิปัตย์ 
 • น้องๆ ที่เรียนจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ปัญหา และการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาของประเทศชาติร่วมกัน จากการลงชุมชน การดูงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน NGO และลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา งานพัฒนาชนบท กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • เมื่อจบโครงการน้องๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต

เมื่อผ่านการเข้าโครงการอินเทอร์นชิพแล้วน้องๆ ไปทำอะไรกันบ้าง ?

เยาวชนที่จบการศึกษาแล้วและมีความสนใจทำงานด้านการเมืองได้มีโอกาสเข้าทำงานจริงกับพรรคประชาธิปัตย์ หรือ ช่วยงานอื่นๆ ตามความถนัดหรือความสนใจมากมาย อาทิเช่น

 • รุ่นที่ 1/2549 ทำงานที่กระทรวงการคลังเป็นคณะทำงานให้คุณกรณ์ จาติกวณิช 3 คน
 • รุ่นที่ 2/2550 ทำงานเป็นคณะกรรมการด้านเยาวชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10 คน
 • รุ่นที่ 3/2550 และรุ่นที่ 6 /2552 ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการต้นกล้าอาชีพ ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • รุ่นที่ 5/2551 และรุ่นที่ 6/2552 ทำงานที่พรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้ช่วย ส.ส. 4 คน
 • รุ่นที่ 7/2552 ทำงานโครงการต่างๆ เช่น สีสรรกรุงเทพฯ

หลักสูตรและตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา

 • บรรยายเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฯ โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
 • วิทยากรพิเศษ “เส้นทางนายกรัฐมนตรี” โดยท่านชวน หลีกภัย 
 • “เล่าประสบการณ์พี่สู่น้อง” โดย พี่น้อง Internship รุ่นที่ 1/2549 
 • คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นนักการเมือง คุณกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 
 • บทเรียนจากคดียุบพรรค คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
 • ทักษะการให้ข่าวต่อสื่อมวลชน การแถลงข่าว คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ 
 • ทำแคมเปญอย่างไรให้ชนะเลือกตั้งในต่างจังหวัด คุณนราพัฒน์ แก้วทอง 
 • ทำแคมเปญอย่างไรให้ชนะเลือกตั้งในใน กทม. มล. อภิมงคล โสณกุล 
 • บรรยายเรื่อง Creative Economy โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
 • ชนะการเลือกอย่างไรไม่ต้องใช้เงิน(เยอะ) คุณรังสิมา รอดรัศมี 
 • เรียนการเมืองจากหนัง The Candidate คุณจุติ ไกรฤกษ์ 
 • ทำรายงานผลการทำโพลสำรวจประชากร กทม. เสนอ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ

กิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น

 • กิจกรรมร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม จ.อุตรดิตถ์ 
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ “ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวจังหวัดราชบุรี” 
 • พบผู้นำเกษตรกรกลุ่มชาวนา- ทดลองเกี่ยวข้าว 
 • อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง 
 • ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ( PDA) โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมเรียนรู้การทำการเกษตรแบบเศรษกิจพอเพียงโดยปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การทำหมูหลุม การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น 
 • ร่วมประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
 • ร่วมงานเลี้ยงระดมทุนพรรคประชาธิปัตย์ ณ เมืองทองธานี 
 • งานรียูเนี่ยนรวมรุ่นอินเทอร์นชิพรุ่น 1-6 ณ พรรคประชาธิปัตย์ 
 • งานรวมพลังอินเทอร์นชิพ รุ่น 1-7 ระดมสมองสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ ณ โรงแรมมาดูซี่

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณกรณ์ จาติกวณิช

คณะทำงานโครงการ

 1. นายจิรายุ ตุลยานนท์
 2. นายชำนาญ เกิดโสภา

และพี่น้องอินเทอร์นชิพทุกรุ่นที่อาสามาช่วยกันทำงาน