เดินหน้าประชาธิปไตย(WoM)

วันนั้น กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย วันนี้ เขาใช้ . . .. 15 ล้านเสียง ทำให้กฎหมายรับใช้กฎหมู่

ด้วยการเสนอ พรบ.ในนาม ”ปรองดอง” เพียงเพื่อล้างผิดคนโกง”ทักษิณ” คืน 46,000ล้าน ฟอกบาปพวกเผาเมือง ปล่อยฆาตกรชุดดำและคนหมิ่นสถาบันฯให้ลอยนวล

การเหยียบย่ำระบบตุลาการครั้งนี้ เป็นรุกฆาตที่เร่งการปฏิวัติผ่านรัฐสภา สู่การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ

คนไทยต้องออกมาแสดงพลังคัดค้าน ร่าง พรบ.ปรองดองจนถึงที่สุด !

ปัญหาทักษิณไม่มีวันจบ ตราบใดที่เขายัง . . ชนะเลือกตั้ง และเขียนกติกาได้ตามใจ

แม้เคยถูกปฏิวัติยึดอำนาจ แต่เขาก็ทำทุกอย่าง เล่นเล่ห์เพทุบาย ใช้อำนาจเงิน ปลุกปั่นให้คนทำผิดกฎหมาย สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การสังเวย 91 ชีวิต หากินกับความตายขายความเท็จ จนกลับมาชนะเลือกตั้งได้ แลัวมาใช้เสียงข้างมากอ้าง “ปรองดอง” เพื่อล้างผิดให้ตนกับพวก . รัฐประหารจึงไม่ใช่คำตอบ

...แต่วงจรอุบาทว์นี้แก้ได้ !
หากพวกเรา “ร่วม” แรงร่วมใจ +“เริ่ม” ทำโดยเร็ว

เราต้องช่วยกันเปลี่ยนเสียงในสภาฯ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ที่ยั่งยืน
ภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้ ยิ่งใหญ่เกินกว่าการแพ้-ชนะของพรรคการเมือง ...จึงขอเชิญมาร่วมกันผนึกกำลังเพื่อ

“เดินหน้าประชาธิปไตย” ด้วยการสื่อสารข้อเท็จจริงและทัศนคติที่ดีต่อส่วนรวมให้กับคนที่พบปะรอบๆ ตัว เพื่อสกัดการอ้าง 15 ล้านเสียงในการปล้นทำลายชาติ

มาช่วยกันถอนพิษระบอบทักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทย สร้างอนาคตให้ลูกหลานของเรา

ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วย “การปกครองแผ่นดินโดยธรรม” อย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้ง

 

หากท่านสนใจจะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ขอเชิญมาทำความรู้จักพูดคุยกันในกลุ่มย่อยกับทีมอาสาโดยเข้าไปที่

ผู้ประสานโครงการ: อานิก อัมระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

โครงการเดินหน้าประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์

 • การเมืองโปร่งใส เมืองไทยเป็นสุข
 • พูดคุยด้วยอัธยาศัย ไร้การบิดเบือน
 • เลือกอย่างอิสระ รู้ทันนโยบาย ประชาธิปไตยเข้มแข็ง

พันธกิจ

 • สร้างเครือข่ายสมาชิกชาว WoM (Word of Mouth =กลยุทธ์ปากต่อปาก)
 • บอกต่อความจริง ให้มุมมองใหม่ ขยายทัศนคติที่เป็นบวกต่อส่วนรวม
 • เดินหน้าด้วยสันติวิธี เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คำชี้แจง โครงการเดินหน้าประชาธิปไตย

ป รั บ ค ว า ม ค า ด ห ม า ย ใ ห้ ส อ ด ค ล้อ ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ร่ ว ม กั บ ผู้ จั ด สั ม ม น า ก ลุ่ ม ย่ อ ย

หลักการและเหตุผล

 • ประชาธิปไตยของไทยอ่อนแอ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริง เลือกตั้งโดยตัดสินใจจากข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จ ทั้งยังไม่อยู่กับความเป็นจริง หลงกลต่อการขายฝันด้วยนโยบายประชานิยมสุดขั้ว 
 • หากประชาชนที่รู้เท่าทันมาร่วมกันบอกต่อความจริง กับคนที่พบปะรอบๆตัวบ่อยๆ ทำอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง คู่ขนานไปกับสื่ออื่นๆที่อยู่บนความจริงแต่ไปไม่ทั่วถึง การบอกเล่าจากปากมีน้ำหนักที่พิเศษต่างจากสื่อทั่วไป จะช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลรอบด้าน และตัดสินใจทางการเมืองด้วยสติและปัญญา
 • ทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง คนดีและพรรคการเมืองที่ทำเพื่อส่วนรวมจะได้รับการเลือกตั้งมากขึ้น ทำให้ได้คนดีมาปกครองประเทศ อย่างน้อย การเปลี่ยนคะแนนเพียงไม่กี่เสียงอาจพลิกผลการเลือกตั้งในบางเขตได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • คนต่อต้านระบอบทักษิณ ไม่ชอบการบริหารของรัฐบาลปัจจุบัน โดยเฉพาะความพยายามล้างผิดให้ผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการแบ่งแยกประชาชน การใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย การลบหลู่ล้มล้างสถาบันหลักของชาติ
 • คนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบประชาธิปไตย ไม่ต้องการการปฏิวัติ
 • คนที่เห็นว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เป็นเครื่องมือหลักของประเทศ ในการต่อต้านระบอบทักษิณ และปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แม้บางคนหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าพรรคไม่ได้อย่างใจ และมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ตาม

ความคาดหมาย

 • ต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ที่รู้สึกอึดอัดหรือหดหู่ มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่แต่ละคนพอจะช่วยกันได้ ด้วยการบอกต่อความจริงกับคนรอบตัว ไม่ต้องรอให้คนอื่นหรือใครก็ตามแก้ปัญหาต่างๆที่เราเห็นให้สำเร็จก่อน ...เปลี่ยนพลังเงียบและการพร่ำบ่นให้เป็นพลังบวก
 • สัมมนากลุ่มย่อย ๓ ชั่งโมงเป็นการปฐมนิเทศ แนะนำโครงการ ความสำคัญของกลยุทธ์ปากต่อปาก เป็นกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทาง การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีการที่เหมาะสม +ปลอดภัย ไม่เสียเพื่อน แหล่งข้อมูล องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างพลังในกลุ่มเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพื่อขับเคลื่อนการเดินหน้าประชาธิปไตย ด้วยการบอกต่อความจริง จึงต้องขอความร่วมมือผู้ร่วมทุกท่านให้อยู่ครบตั้งแต่ต้นจนจบ บรรยากาศเป็นกันเอง มีเกมสนุกๆเสริมการเรียนรู้ รับรองว่าไม่เบื่อไม่หิว
 • ด้วยเวลาอันจำกัด เราจึงไม่มีวาระสำหรับการวิเคราะห์/เสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆในกลุ่มย่อยนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของพรรคมีกระบวนการรับฟังสิ่งเหล่านี้ในเวทีอื่นๆอยู่แล้ว ที่สำคัญ ท่านที่มาร่วมโครงการจะมีโอกาสสื่อสารสิ่งเหล่านี้โดยตรงกับผู้บริหารพรรคได้ ในการประชุมเสริมและสัมมนาใหญ่ ในโอกาสต่อไป