ข่าว

“ประชาธิปัตย์”  บุก กระทรวงพาณิชย์   เสนอแนวทาแก้ไขปัญหาราคา “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ตกต่ำ!!
19 ก.ค. 2560

“ประชาธิปัตย์” บุก กระทรวงพาณิชย์ เสนอแนวทาแก้ไขปัญหาราคา “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ตกต่ำ!!

“ประชาธิปัตย์” บุก กระทรวงพาณิชย์

เสนอแนวทาแก้ไขปัญหาราคา “มันสำปะหลัง-ข้าวโพด” ตกต่ำ!!

.

19 กรกฎาคม 2560 ที่กระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำคณะอดีต ส.ส. พรรคฯ เข้ายื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังและข้าวโพดตกต่ำ ต่อ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มารับหนังสือแทน

.

#DemocratTH # ประชาธิปัตย์

****************************************

ที่ ปชป. ๖๐๙๐๐๐๘๓/๒๕๖๐ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังและข้าวโพด

เรียน นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

ด้วยข้าพเจ้า รายนามท้ายหนังสือฉบับนี้ ได้ร่วมปรึกษากับตัวแทนสมาคมฯ และเกษตรกรหลายกลุ่มแล้ว เห็นว่า วิกฤติราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกรจำนวน ๕ แสนกว่าครอบครัว และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรหลักที่เพาะปลูกทั่วประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงมีข้อเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติราคามันสำปะหลังตกต่ำและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังให้มีความยั่งยืน โดยกระทรวงพาณิชย์สามารถนำไปดำเนินการได้ทันทีดังต่อไปนี้

๑. เนื่องจากข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าตามประกาศ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนปริมาณและอัตราภาษีนำเข้าของข้าวสาลีให้เหมาะสม เพราะการลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีทุกประเภทให้เป็นศูนย์นั้น ทำให้ปริมาณนำเข้าข้าวสาลีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคามันสำปะหลังและข้าวโพดโดยรวม และกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรโดยตรง

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบราคาข้าวสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศว่ามีโครงสร้างราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่ มีการอุดหนุนจากประเทศผู้ส่งออกที่ขัดต่อข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกหรือสนธิสัญญาอื่นๆหรือไม่ นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕.๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าวสาลีว่าการนำเข้าข้าวสาลีนั้นต้องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในกิจการของผู้ขออนุญาตเท่านั้น มิใช่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายเชิงพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร

๓. เนื่องจากปรากฏว่ามีการนำเข้ามันสำปะหลัง ข้าวโพดและกากข้าวโพดคุณภาพต่ำ ในราคาที่ต่ำ ในปริมาณที่สูง ทำให้ราคามันสำปะหลังในประเทศ ตกต่ำลงอย่างมาก ดั้งนั้นจึงควรกำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำผลผลิตวัตถุดิบคุณภาพต่ำ มาคละปนกับผลผลิตในประเทศ เป็นเหตุให้เกษตรกรไทยโดนเอาเปรียบ กดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ในทำนองเดียวกันควรกำกับดูแลคุณภาพสินค้าที่ส่งออก เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในตลาดส่งออกเป้าหมาย ป้องกันมิให้มีการเอาเปรียบโดยพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ควรมีเป้าหมายการพัฒนาจนถึงระดับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agriculture Practices) ของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยเร็ว

๔. แก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลัง ข้าวโพดและกากข้าวโพดที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามานั้น มีคุณภาพต่ำ แต่มีปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศอย่างรุนแรง และทำให้มาตรฐานคุณภาพผลผลิตในประเทศโดยรวมถดถอยลง กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารและสินค้าเกษตร

๕. ให้กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลังและข้าวโพด มิให้เกิดพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบโดยพ่อค้าคนกลางทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูง ใช้สัญญาหรือเงื่อนไขในการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม กดดันให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งตรวจสอบอย่างจริงจังในเรื่องของส่วนต่างราคาส่งออกเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายในประเทศ ราคาที่รับซื้อโดยโรงงานและราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร เพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่ของการผลิต

ข้าพเจ้า ผู้มีนามท้ายหนังสือฉบับนี้ หวังว่า กระทรวงพาณิชย์จะนำข้อเสนอดังกล่าว ที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกรไปปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติราคาตกต่ำ และทำให้ราคามันสำปะหลังและข้าวโพดมีเสถียรภาพต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

(นายเกียรติ สิทธีอมร)

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ข่าวอื่นๆ