ข่าว

02 ส.ค. 2553

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก.50 เขต, ส.ข.36 เขต พรรคประชาธิปัตย์

เขต

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก.

รายชื่อผู้สมัคร ส.ข.

เบอร์
ชื่อ-สกุล
เบอร์
ชื่อ-สกุล

ดุสิต

1
นางบุศกร คงอุดม
1
นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร์
2
นายวินัย โภคทรัพย์
3
นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ
4
นายสุเทพ ศิริวงศ์นภา
5
นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ์
6
นายสุเทพ ศิริวงศ์นภา
7
นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์

พระนคร

2
น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

15

นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล

16

นายพิชิตชัย แซ่จึง

17

นายยุทธนา รุ่งโรจน์รัตนชัย

18

นายสุติพงศ์ ธนโกเศศ
19
นายกุศล จุลตามระ
24
นายวิรัช หยกเล็ก  
25
นายพสธร ศิริเบญจวรรณ

ป้อมปราบฯ

2
นายเอก จึงเลิศศิริ
8
นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร
9
น.ส.สุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธิ์
10
นายพรชัย พงศ์ทวีทรัพย์
11
น.ส.ฐิติชญา วีระชาลี
12
นายภาสวร พฤกษาชาน
13
นายกมล พงศ์ภูมิวานิช
14
นายวรรณชัย วราศิริกุล

สัมพันธวงศ์

2
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
8
น.ส.อิศริยา สิทธิการิยะ
9
นายเอก ชุณหชัชราชัย
10
น.ส.บุษยพรรณ เลิศอนันต์วรกุล
11
นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ
12
นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล
13
นายกิตติโชค ประสานวงศ์วุฒิ
14
นายอากาศ วสิกชาติ

บางรัก

1
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา
1
นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย์
2
นายบรรเจิด แสงจันทร์
3
น.ส.วิรงค์รอง น่วมดี
4
น.ส.ศุภาภรร ปังดำรงค์
5
นางเรณู ทองคำสุก
6
นายนัฐกานต์ ไทยานนท์
7
นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล

ปทุมวัน

2
น.ส.อุไร อนันตสิน
8
นายสมชาย กรสิริพักตร์
9
น.ส.สุพิณ คล่องการพานิช
10
นายประคอง เฮงสาโรชัย
11
นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ
12
น.ส.สุภาพร จิรันดร
13
นายสุชัย จงรุ่งเรืองโชค
14
น.ส.โอปอ ศิริเดช

ราชเทวี

1
นางผุสดี วงศ์กำแหง
1
นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี
2
นายวิเชียร มุขจีน
3
นายจิรพนธ์ พูลพาณิชย์
4
นายนิมิตร รักชาติไทย
5
นายอัศวิน ขำมะโน
6
นายอนันต์ ขำมะโน
7
นายสุนันท์ บุปผเวส

สาทร

2
นายธวัชชัย ปิยนนทยา
8
นายมนตรี เปรมบุญ
9
นายต่อพงษ์ พุทธบูชา
10
นางสุดา สุวิชาโสภณ
11
นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์
12
นายสล้าง ชินะกานนท์
13
ว่าที่ ร.ท. กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ์
14
นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช

บางคอแหลม

3
นายอภิมุข ฉันทวานิช
1
นางนิรมล โตจิรกุล
2
นายชัยรัตน์ สม้อ
3
นายประสงค์ ผลพืชน์
4
ดร.สุดคนึง แก้วทอง
5
นายแสวง เข่งดี
6
นายศมิษฐา ฉันทวานิช
7

น.ส.ยุพดี เกียรติสังวร

ยานนาวา

2
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
1
นายเอกศักดิ์ สังขบุณย์
2
นายวัฒนา คุ้มรอด
3
นายสุพจน์ ช้างทอง
4
นายสมปอง คล้ายวิจิต
5
นายธรรมนูญ นุตรพิบูลมงคล
6
นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์
7
นายสมเกียรติ ปัญญะธารา

คลองเตย

3
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
8
นางอำพร อึ้งทรงธรรม
9
นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล
10
นายเผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม
11
นายสุกิจ สวัสดิ์แสงสน
12
นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ
13
นายปานชัย แก้วอัมพรดี
14
นายวัณรบ หิริกูล

วัฒนา

1
นายประสิทธิ์ รักสลาม
8
นายจรูญ พุ่มดอกไม้
9
นายสมาน เดชะชีพ
10
นายบัญชา บุญชม
11
นายพลศักดิ์ แดงบัว
12
นางวิภาวัลย์ พรมขำ
13
นายเมธวิน มีสุวรรณ
14
นายสมัย มะลูลีม

ดินแดง

2
นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ
1
นายวินัย ไชยสาลี
2
นายบัญญัติ พรหมทอง
3
นายอนุวัฒน์ ถืออยู่
4
นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
5
นายวินัย หมีปาน
6
นายนัฐวัฒน์ บุญชัย
7
นายนพาพงษ์ นกต่อ

ห้วยขวาง

2
นายประวิทย์ พรหมทอง
1
นายประเทือง เลิศกิตติกุลโยธิน
2
พ.อ.สมชาย ศิริภักดี
3
นางอนุสาวรดี อยู่เกิด
4
นายชาญณรงค์ นมรักษ์
5
นายคมสัน สุวรรณฤกษ์
6
นางวรรณนภา จำปาทุม
7
นายยงยุทธ ยิ้มใย

วังทองหลาง

2
นายบำรุง รัตนะ
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

ลาดพร้าว

2
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

บางซื่อ

1
น.ส.พรพิมล คงอุดม
1
นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี
2
นายมงคล ผลพานิชย์
3
นายประดิษฐ์ ธรรมสิน
4
นายอนุชาติ คงสมกัน
5
นายสมเกียรติ อยู่เผือก
6
นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา
7
นายพรศักดิ์ วิฎฎวนิชกุล

หลักสี่

1
นายรังสรรค์ กียปัจจ์
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

จัตุจักร

3
นายโยธิน เปาอินทร์ (เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
3
นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ (เขต2)

พญาไท

1
นายพีรพล กนกวลัย
15
นายอนุชาญ กวางทอง
16
นายพิชัย ฉิมขันธ์
17
นางนราพรรณ เด่นนะหลี
18
นายธนกร ดวงพัตรา
19
นางกมลพรรณ จันทร์อยู่
20
นางนัทธิกา คงเมือง
21
นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร

บางเขน

2
นายฐิติโชค กาญจนภักดี (เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข.แล้ว
1
น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ (เขต2)

ดอนเมือง

3
นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ (เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
1
นางกนกนุช นากสุวรรณ (เขต2)

สายไหม

2
น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี (เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
2
นายสมชาย เวสารัชตระกูล (เขต2)

หนองจอก

2
น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ์
10
นายนพรุจ เกษประดิษฐ์
11
นายจรัล ซันอาลี
12
นายทวีศักดิ์ พิมพ์สำฤทธิ์
13
นายปราโมทย์ สมันเอี่ยม
14
นายประสิทธิ์ ศรีเจริญ
15
นายมานพ มีทองคำ
16
นายธำรง ตระกูลไชยพฤกษ์

คลองสามวา

1
นายวิรัช อินช่วย (เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
1
นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ (เขต2)

คันนายาว

2
นายโยธิน ปัชฌาบุก
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

บึงกุ่ม

2
นายแมน เจริญวัลย์
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

บางกะปิ

2
นายประเสริฐ ทองนุ่น(เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
2
น.ส.นฤมล รัตนาภิบาล  (เขต2)

สะพานสูง

1
นายสามารถ หวังพิทักษ์
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

มีนบุรี

1
นายสุนันท์ มีนมณี
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว

ลาดกระบัง

2
นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล(เขต1)
มีการเลือกตั้ง ส.ข. แล้ว
3
นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนสุวรรณ (เขต2 )

สวนหลวง

1
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์
1
นายปรีชา ม่วงดี
2
นายสมชาย ทรัพย์พจน์
3
นายสมาน หมัดนุรักษ์
4
น.ส.โสภา อมราศรัยศรี
5
นายพัชกฤต เตียรธิติ
6
นายจำเริญ พุ่มเพ็ชร์
7
นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม

ประเวศ

2
นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล(เขต 1)
1
นายไชยณรงค์ ทรงศิริ
2
นางบุญศรี รักษานนท์
3
นายณัฐกฤต เงินฉาย
2
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล (เขต 2)
4
นายกำกับ เบญญาพล
5
นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง
6
นายปริญญา แสนสุข


7
นายสว่าง สว่างรุ่งโรจน์
8
นายสำอางค์ ทิพวัลย์

บางนา

2
นายคำรณ บำรุงรักษ์
8
พ.ต.อ.อภินันท์ เกตุษเฐียร
9
น.ส.ดิษยา นวกุลชัย
10
นายทวีโชค อ๊อกกังวาล
11
นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ์
12
นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง
13
นายวีระพงษ์ ศักดิ์เดชะมณี
14
นายสุรินทร์ เกิดสำราญ

พระโขนง

2
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
1
น.ส.อรวรรณ์ โพธิศรี
2
นายอาคม สุทธากร
3
น.ส.สิริพร ฐิติไชโย
4
นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ
5
น.ส.หฤทัย ม่วงบุญศรี
6
นายสำเริง ช้อยชื่น
7
นายสาโรจน์ ริมปิกุล

ธนบุรี

1
นายสมเกียรติ กันทรวรากร
15
นายสุบิน พันธ์ทุมสาร
16
นายธีระพงศ์ ธีรสมบูรณ์
17
น.ส.พิชญา กล้ากสิกิจ
18
นายพิพัฒน์ ปานาผล
19
นางอัญชัญ จิระประยุต
20
นายมูฮัมหมัด หวังพฤกษ์
21
นายประดิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง

คลองสาน

2
นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
8
นายเพิ่มยศ ม่วงมณี
9
นายธวัช ศรีวัฒนะ
10
นายบัณฑูร ศุกรโยธิน
11
นางเกษรินทร์ อู่ศิริจันทร์
12
นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล
13
นายจรูญ อมาตยวินิจ
14
นายประสาน เลิศสุขีเกษม

บางกอกใหญ่

2
นายวิรัช คงคาเขตร
1
นายสุภชัย ทองผจง
2
นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม
3
นายสมชาย เทียมเมือง
4
นายสรวุฒิ ดิสสะมาน
5
นายมีศักดิ์ ชมภูสาร
6
นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์
7
นายชัยชาญ ช่วยชู

จอมทอง

2
นายพิรกร วีรกุลสุนทร (เขต1)
9
นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล
10
นายสายชล สุขสมปอง
11
นางไพรัช ปิ่นกร
2
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร (เขต2)
12
นางสลัด ดอกสันเทียะ
13
นายสมศักดิ์ บัวเพชร
14
นายสมหมาย ทองเนียม


15
นายธนกร อิภิรมย์
16
นายสุเทพ ทันจิตร

ราษฏร์บูรณะ

2
นายไสว โชติกะสุภา
1
นางภรภัทร โชติกะสุภา
2
นายธเนศ แสงโชติ
3
นายสายหยุด ศรีสุกใส
4
นายดำเนินโชค จันทรเสน
5
นายสินชัย เจริญวัลย์

6
นายพิทักษ์ เพชรคง
7
นายอนุกูล คงภักดี

ทุ่งครุ

2
นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์
15
นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์
16
นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
17
นายอนิรุทธิ์ นุชมี
18
นายทองใบ แจ่มจำรัส
19
นายวิเชียร ปานสง่า
20
นายอุดร ชาหอม
21
น.ส.ปราณี ธรรมนิยม


บางขุนเทียน

3
นายสารัช ม่วงศิริ (เขต1)
1
นายสมนึก มอญดะ
2
นายบุญสืบ หุยะพันธุ์
3
นายจตุรงค์ โตรื่น
3
นายสาทร ม่วงศิริ (เขต2)
4
นายประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์
5
นายดอกรัก จันทร์ทอง
6
นายสุนทร ทุ้ยมาก


7
นายฉลอง สุคนธทรัพย์
8
นายบุญสุข คุ้มผิวดำ

บางบอน

3
นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ
1
นายทวี เอมชาวนา
2
นายวิชาญ เรืองกลั่น
3
น.ส.วณิชชา นาคศุภมิตร
4
นายศักดิ์ไชย จรไชย
5
นายประกอบ จันทร์ทิพย์
6
นายสมศักดิ์ อาภาภรณ์นพรัตน์
7
นายมานพ มารุ่งเรือง

ภาษีเจริญ

1
นายสุธา นิติภานนท์
8
นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ
9
นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว
10
นายวิรัช วีระสกุลรักษ์
11
นายทองสุข เขียนดวงจันทร์
12
นายสงวน พันธุ์อำนวย
13
นายวิโรจน์ หอมคง
14
นายศักดา เนียมถนอม

บางแค

1
นายสุพิน คล้ายนก (เขต1)
1
นายอำนาจ ปานเผือก
2
นายสุรชัย ชูสังข์
3
นายสุบิน พุกกระทุ่ม
1
นายเพทาย จั่นเผื่อน (เขต2)
4
นายสุรชัย พึ่งธรรม
5
นายสมพงษ์ โชติเสรีวิทย์
6
นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ


7
นายวิโรจน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์
8
นายไพฑูรย์ กระทินทอง

หนองแขม

3
นายอภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์
20
นางอุบล ตุลย์วณิชโรชน์
21
นายแพพันธ์ จันทรขจร
22
นายธัญพล ทองแช่ม
23
นายสมมาศ หุ่นนิลานนท์
24
นายวัฒนา เพ็ชทอง
25
นายประมุข สิขัณฑกะสมิตร
26
นายอุดม เพชรทอง

บางพลัด

2
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
8
นายอดุลย์ โยธาสมุทร
9
นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์
10
นายนที ทีประวิภาต
11
นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
12
นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ
13
นายอุดร บุญยัง
14
นายสมเกียรติ บวรกิจธำรง

บางกอกน้อย

2
นายนภาพล จีระกุล
8
นายหฤทัย ปัทมานนท์
9
นายเพียว พรขจรกิจกุล
10
นายอนุชิต เพลินพนา
11
นายบุญมา สัมพัตร
12
นายผาด นิสัยชล
13
นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล
14
นายอร่าม เปลี่ยนคารมย์


ตลิ่งชัน

2
พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง
1
นายประจวบ เหมือนโพธิ์
2
นางณัฐภรณ์ พลับศิริ
3
นายเอนก ตุ้มน้อย
4
นางวไล เย็นเป็นสุข
5
นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์
6
นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจิต
7
นายสุวัชร จำปาขอม

ทวีวัฒนา

2
นายสุไหง แสวงสุข
8
นายนพสรรพ์ ปคุณพูลสิน
9
นายยงวุฒิ ทองอยู่
10
นายประเวช แสวงสุข
11
นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ
12
นายพลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์
13
นายชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน์
14
นายดวง พุ่มมาลข่าวอื่นๆ