“คำต่อคำ”!!! “จุรินทร์”เสนอทางออกประเทศเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ