ยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน”

“สร้างเงิน” คือ การสร้างเงินให้คนไทย สร้างเงินให้ ประเทศ

ยุทธศาสตร์ “สร้างคน”

“สร้างคน” ด้วยการศึกษา สาธารณสุข ให้คนมี ศักยภาพในการรักษาเงิน และสร้างเงินต่อไปได้ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ “สร้างชาติ”

“สร้างชาติ” ด้วยการปกครอง ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาธิปไตยสุจริต และ ประชาธิปไตยท้องอิ่ม

ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง”
ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด

ชาวนา รับ 30,000 บาท
ต่อครัวเรือน

ธนาคารหมู่บ้าน – ชุมชน
แห่งละ 2 ล้านบาท

อินเทอร์เนต็ฟรี 1 ล้านจุด
ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน

เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี
สาขาที่ตลาดต้องการ

ฟรี นมโรงเรียน
365 วัน

ตรวจสุขภาพ ฟรี
รักษา ฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

SME ต้องมีแต้มต่อ
3 แสนล้าน

ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท
ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

ออกโฉนดที่ดิน
1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี

ออกกรรมสิทธิ์ทํากิน
ให้ผู้ทํากินในที่ดินของรัฐ

ประมงท้องถิ่น
รับ 100,000 บาท ทุกปี

ปลดล็อค
ประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU

ปลดล็อค
กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้

3 ล้านบาท
ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่

ค่าตอบแทน อกม.
1,000 บาท ต่อเดือน