“ประกอบ” แนะ สสส. จัดโครงการรณรงค์ให้ทั่วถึง ชื่นชมรายงานประเมินผลตัวเองได้ตรงไปตรงมา