ประกาศเชิญชวนสมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี