ประวัติหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ประวัติโดยย่อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ชื่อ-นามสกุล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สถานภาพสมรส สมรส กับ นางอรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์
บุตรี 2 คน

นางสาวกันต์กวี ลักษณวิศิษฏ์

นางสาวอรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ

การศึกษา

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (สอบได้เป็นที่ 1 ของจังหวัด)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) สำเร็จการศึกษา

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน พรรคการเมือง ประเทศเยอรมัน โดยทุนมูลนิธิฟรีดิช เอแบรท

ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ไปศึกษาดูงาน ด้านรัฐสภา การอนุรักษ์ทรัพยากร
และการท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 เดือน

ศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ

ศึกษาดูงานด้านการกระจายอำนาจประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และอินโดนีเซีย

วุฒิบัตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท. รุ่น 15)

ประกาศนียบัตร “การบริหารและพัฒนาเมือง” ของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 (มหานคร รุ่น 4)
โดยได้รับเลือกเป็น “ประธานรุ่น”

วุฒิบัตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7” ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.มส.7) โดยได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาดีเด่นและประธานรุ่น”

ฯลฯ

ประวัติการทำงาน
2519 – 2529 เขียนการ์ตูนการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สยามรัฐ มติชน
2529 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562
2529 – 2531 เลขานุการคณะกรรมาธิการการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
2531 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( นายชวน หลีกภัย )
2532 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ( นายชวน หลีกภัย )
2533 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายชวน หลีกภัย )
2532 – 2535 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
2535 – 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2537 – 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2539 – 2540 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
2540 – 2543 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
2540 – 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลการกีฬา การท่องเที่ยว
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2544 – 2548 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร
20 ธค. 2551 – 17 มค. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
18 มค. 2553 – 9 ส.ค. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2546 – 15 พ.ค. 2562 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
15 พ.ค. 2562- ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
10 ก.ค. 2562 –ปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รางวัลเกียรติยศ
ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น “ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น)” โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คณะกรรมาธิการดีเด่น” โดย สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
ปี 2533 ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาดีเด่น” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
ปี 2534 ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2537 ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
ปี 2542 ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด จาก “คณะกรรมการโอลิมปิคสากล”
ปี 2545 ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปี 2554 ได้รับรางวัล “World No Tobacco Day Awards” จากองค์การอนามัยโลก ( WHO )

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
…………………………

CURRICULUM VITAE

Name Mr. Jurin Laksanawisit
Personal Life Married to Mrs. Orn-anong Laksanawisit
Have two daughters

Miss Kunkavee Laksanawisit

Miss Onjarin Laksanawisit

Nationality Thai
Religion Buddhism

EDUCATION

Sirirat Witthaya School, Phang Nga Province (Ranked 1st in Province)

Suankularb Witthayalai School

Bachelor of Arts, Political Science (Public Administration), Thammasat University, Thailand

Master of Public Administration, Public Policy and Planning, National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand

WORK EXPERIENCE
1976 – 1986 Editorial cartoonist, Dailynews, Siamrath and Matichon Newspapers
1986 – Present Member of the House of Representatives, Democrat Party
(elected in 1986, 1988, 1992/1, 1992/2, 1995, 1996, 2001, 2005, 2007, 2011 and 2019)
1986 – 1988 Secretary to the Standing Committee of Culture and Tourism, House of Representative
1988 Secretary to the Minister of Public Health
1989 Deputy Secretary-General to the Prime Minister
1990 Secretary to the Minister of Agriculture and Cooperatives
1989 – 1992 Spokesperson of the Democrat Party
1992 – 1994 Deputy Minister of Commerce
1994 – 1995 Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives
1996 – 1997 Chief of the Opposition Party Coordination Committee (Opposition Whip)
1997 – 2000 Chief of the Coalition Party Co-ordination Committee (Coalition Whip)
1997 – 2000 Minister Attached to the Prime Minister’s Office (responsible for Sports and Tourism,
Office of the Narcotics Control Board, Anti-Money Laundering Office,
Office of the Consumer Protection Board)
2001 – 2005 Chief of the Opposition Party Coordination Committee (Opposition Whip)
2005 Advisor to the Committee of House of Representative Affairs, House of Representatives
20 December 2008 – 17 January 2010 Minister of Education
18 January 2010 – 9 August 2011 Minister of Public Health
2003 – 15 May 2019 Deputy Leader of the Democrat Party
15 May 2019 – present Leader of the Democrat Party
10 July 2019 – present Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

ACHIEVEMENTS
1986 Named “Rising Young Politician” by the Parliament Press
1987 Named “Outstanding Committee Member” by the Social Science Association of Thailand
(from the role on the Tourism and Culture Committee, on the effort to retrieve the Reclining Vishnu Lintel from the United States, House of Representatives )
1990 Awarded “Outstanding University Student” by the National Institute of Development Administration (NIDA)
1991 Awarded “Outstanding Alumni” by the Political Science Association of Thammasat University
1994 Awarded “Outstanding Alumni” by the National Institute of Development Administration (NIDA)
1999 Awarded “First Class Olympic Order” by the International Olympic Committee
2002 Awarded “Outstanding Alumni” on the occasion of the 120th anniversary of Suankularb Wittayalai School
2011 Recipient of “World No Tobacco Day Awards” from the World Health Organization

ROYAL DECORATION
1995 Maha Paramabhorn Chang Phueak, Knight Grand Cordon (Special Class), the Most Exalted

Order of the White Elephant (The General rank)