ราเมศ แจ้ง ประชุมใหญ่ ประชาธิปัตย์ 23 ก.พ.

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 

ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2565 การดำเนินการตาม พรป. พรรคการเมือง มาตรา 43 และมาตรา 61 รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา รับรองงบการเงิน ประจำปี 2565 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของพรรค แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับพรรค ให้เป็นไปตาม พรป. พรรคการเมือง และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย 

สำหรับในส่วนผลการประชุมจะได้มีการแถลงให้ทราบต่อไป