“สินิตย์” เสนอเพิ่มความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร ต้องใช้ “คนหัวไวใจสู้” ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า