“องอาจ” พอใจ ภาพรวมสัมมนา ส.ส. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพื่อประชาชน

(13 ก.ค.2563) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการสัมมนา ส.ส. ร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคฯ ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ว่า การสัมมนาโดยภาพรวมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เป็นบรรยากาศการสัมมนาที่เป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ ส.ส. ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หัวใจสำคัญที่มีการพูดกันมากคือ เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขพรรคอย่างไรให้พรรคฯ กลับมาได้รับความนิยมจากประชาชนในอันดับต้นๆ เหมือนที่ผ่านมา เพื่อพรรคฯ จะได้ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน และสังคม ประเทศชาติ เพราะปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงมาก พรรคฯ จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติบ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขอะไรได้ ทุกภาคส่วนของพรรค ทั้ง ส.ส. กก.บห. และสมาชิกพรรคต้องมีจุดยืน แนวคิดร่วมกัน มองเห็นปัญหาร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันถึงแนวทางวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขร่วมกัน จึงจะทำให้มีพลังเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

การสัมมนา ส.ส. ร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคฯ ครั้งนี้ จึงเป็นเวทีให้ ส.ส. ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ถึงกระแสสังคม กระแสการเมืองเป็นอย่างดีได้สะท้อนข้อเท็จจริงต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนให้หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และรัฐมนตรีของพรรคได้รับทราบ รวมทั้งร่วมกันหาวิธีปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกภาคส่วนของพรรค จะได้ทำงานบนความรับผิดชอบ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์

การสัมมนา ส.ส. ร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคฯ ครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อพรรคจะได้ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์

DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์