“เฉลิมชัย” ชมฟาร์มแพะต้นแบบ จ.กระบี่ ย้ำ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมหนุนงบวิจัย

(8 ก.ค. 2563) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. กระบี่ เขต 1 สาคร เกี่ยวข้อง น.ส พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ดร. พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล – Pimrapee Phanwichatikul, Ph.D และคณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ ได้แวะเยี่ยมชมการดำเนินการของศรีผ่องฟาร์ม (Sriphong Farm) ต.กระบี่น้อย จ.กระบี่ ซึ่งฟาร์มดังกล่าวเป็นฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงแพะขนาด 2,800 แม่ ปัจจุบันเป็นฟาร์มมาตรฐานปลอดโรคแท้งติดต่อ ระดับ B มีบทบาทที่สำคัญ คือ เป็นฟาร์มสาธิตมาตรฐานเลี้ยงแพะในภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพ่อแม่พันธุ์และแพะขุนเข้าสู่ระบบการผลิตแพะของจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับซื้อและแปรรูปน้ำนมแพะ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ ควบคู่กับการวิจัยพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้การเลี้ยงแพะของจังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงแพะแบบยั่งยืนและครบวงจร — ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : Democratparty.th Twitter : @democratTH YouTube : พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand #DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์