“เฉลิมชัย” ชี้แจงชัด! ระบายยาง สุจริตโปร่งใส! ตรวจสอบได้และไม่ทุจริต