“เทพไท” ถามหาโครงการเรียนฟรี ยังมีอยู่หรือไม่? เสนอเยียวยานักเรียน 3,000 บาท ลดภาระผู้ปกครอง