จุรินทร์ ทำยุทธศาสตร์ข้าว ใช้ “ตลาดนำการผลิต” นำข้าว 7 ชนิดบุกตลาดโลก

22 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30-12.45 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เวลาการประชุม กว่า 3 ชม. นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ข้าว เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่จะต้องใช้ในปี 2563-2567 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันของทั้งส่วนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ประชุมได้มีความเห็นเบื้องต้นว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่มีความชัดเจนว่าตลาดถือว่ามีความสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดการผลิตข้าวไทยต่อไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านการผลิตการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะมุ่งเน้นทำการผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด คือ ผลิตข้าว 7 ชนิด 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพื้นนุ่ม 4.ข้าวพื้นแข็ง 5.ข้าวนึ่ง 6.ข้าวเหนียว และ 7.ข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7 ชนิดนี้จะแบ่งตลาดออกเป็นส 3 ตลาด ในภาพรวมคือ 1.ตลาดพรีเมียมประกอบด้วยข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย 2.ตลาดทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวนึ่ง 3.ตลาดเฉพาะประกอบด้วยข้าวเหนียวกับข้าวคุณภาพพิเศษ เป็นการจัดระบบภาพรวมในเรื่องของการผลิตข้าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต โดยวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวต่อไป ในห่วงโซ่การผลิตและการตลาด โดยเห็นสอดคล้องกันว่าในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นั้น ควรมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ และการสร้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดให้มากขึ้นโดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือ มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนสถาบันวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้นโดยการสนับสนุนของทางราชการ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคโดยกฎระเบียบก็จะตัดทอนให้หมด เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันให้พันธุ์ข้าวไทยนั้น สามารถผลิตข้าวคุณภาพไปแข่งขันในตลาดโลกได้รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ ส่วนในเรื่องของการตลาดนั้นก็จะมุ่งให้ความสำคัญทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยหัวใจสำคัญประการ 1.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าข้าวไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกกับประเทศคู่แข่งสำคัญหลายประเทศที่เพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะประกอบด้วยโรงสี อุตสาหกรรมแปรรูป และผู้ส่งออกข้าวของไทย “ต้องยอมรับว่าพอลงลึกไปจะพบปัญหาอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการส่งออก การขนส่ง ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลกได้ภายใต้คุณภาพข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ตข้าวไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปีนี้ แต่ทั้งหมดยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะมีการนัดประชุมอีก 2-3 ครั้งโดยหลักการก็คือ ขอให้การประชุมหารือทุกครั้งจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดให้ครบทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงภาควิชาการทั้งหมด” นายจุรินทร์ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานนั้น กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีสมาคมค้าข้าวไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นต้น โดยอนุกรรมการฯ นี้ มาจากคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และลงนาม หลังการประชุม ด้านนายปราโมช เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและกรไทย นายธีรวิทย์ พรพันรวิช สมาคมชาวนาภาคอีสาน นายอัษฎางค์ ศรีหราช ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวขอบคุณและสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและอยากให้รัฐบาลทำอย่างต่อเนื่องด้วย รายงานการประชุมระบุว่า สำหรับยุทธศาสตร์ข้าวนั้นเป้าหมายคือให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกข้าว ให้พัฒนาข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย สร้างทีมขายขยายตลาดและสามารถแข่งขันได้ ด้านการตลาดในประเทศ มุ่งศึกษาคุณภาพข้าวและสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สร้างเสถียรภาพด้านราคาพัฒนากลไกซื้อขายข้าวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและความต้องการบริโภค ส่วนทางด้านการผลิต ให้พัฒนาชาวนาให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ บริหารจัดการด้านการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพและความต้องการของตลาด เน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันได้ — ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : Democratparty.th Twitter : @democratTH YouTube : พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand #DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์