แทนคุณ ชู ‘จุรินทร์’ พลิกภารกิจ “ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ” เป็นรูปธรรมในรอบ 1 ปี

26 มิถุนายน 2563 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในรอบเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับแผนปฎิบัติของกองทุนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งขจัดความรุนแรงและความแตกต่างและจับมือกับ 24 องค์กรประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนั้นยังกำหนด 12 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กำหนดแผนปฎิบัติระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2563 ถึง 2565 ด้วย 4 กิจกรรม คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรง และการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ และการบริหารกองทุน นอกจากนั้นยังกำหนดระยะเวลาการวินิจฉัยคำร้องเรื่องระหว่างเพศต้องให้แล้วเสร็จภายใน 96 วัน เพื่อความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนั้นในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งนายจุรินทร์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี มุ่งให้สร้างความชัดเจนแก่ภารกิจด้านนี้และรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยังเน้นการดูแลผู้เสียหายให้เข้าถึงความเป็นธรรมและการเยียวยาอย่างรวดเร็วด้วย “เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและปัจจุบันนี้สังคมก้าวเข้าไปสู่ยุคแห่งความท้าทายและความเท่าเทียมระหว่างเพศการทำภารกิจด้านนี้ต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจและใส่ใจซึ่งนายจุรินทร์ได้ให้เวลาและทุ่มเทกับภารกิจในกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทั้งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และในส่วนของรัฐบาลจนได้รับความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ได้รับของไทยจากทั้งในส่วนของตนทำงานด้านนี้และคณะกรรมการ”