“สาทิตย์” แนะปรับ 5 ข้อ แก้ปัญหาโควิดกระทบความเหลื่อมล้ำ