เอกสารพรรค

#

เอกสาร

ดาวน์โหลด

1

โลโก้พรรค

ดาวน์โหลด

2

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ (ตลอดชีพ)

ดาวน์โหลด

3

ข้อบังคับพรรค

ดาวน์โหลด

4

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 6 ส.ค.2564

ดาวน์โหลด

5

ใบต่ออายุสมาชิกพรรค (รายปี) 2565

ดาวน์โหลด

6

ใบสมัครสมาชิกพรรค 2566

ดาวน์โหลด

7

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด

8

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2566 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด