นิพนธ์ ร่วมถก แก้ปัญหานมโรงเรียน - อาหารกลางวันนักเรียน หวั่น เด็กไทยขาดโภชนาการ และเร่งแก้เกษตรกรโคนม ผลิตนม ล้นตลาด

time-icon
7 พ.ค. 63 ( 15:00 น.)

    เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้(7 พ.ค.63) ที่ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียนและอาหารกลางวันนักเรียน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณ ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ


สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีความห่วงใย จึงได้มีมติให้หยุดการเรียนการสอนและปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) นั้น ส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กในวัยเรียน ของศูนย์เด็กเล็ก นักเรียน ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ ทำให้มีความกังวล ว่าเด็กเล็กฯ และ นักเรียน อาจมีพัฒนาการการเจริญเติบโตของร่างกายที่ไม่เพียงพอตามหลักโภชนาการ ในขณะเดียวกัน การผลิตน้ำนมของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม อาจเกิดปัญหาน้ำนมล้นตลาดได้

ซึ่งในที่ประชุม ได้วางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งเรื่องนมโรงเรียน และ อาหารกลางวัน นั้น ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมทั้งในส่วนวิธีการแจกจ่าย สัดส่วนเด็กนักเรียนตามแต่ละสถานเด็กเล็กและโรงเรียน แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนและสถานศึกษาต่างๆปิด จึงทำให้การใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการนั้นอาจเกิดปัญหาในข้อกฎหมาย ระเบียบปฎิบัติ และอาจเกิดผลตามมาคือ นักเรียนอาจไม่ได้รับโภชนาการที่ดี ขณะเดียวกันได้มีการเสนอในที่ประชุมครม.ครั้งที่ผ่านมาว่า ให้มีการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาจเกิดภาวะน้ำนมล้นตลาดจากการไม่มีผู้บริโภค ในเรื่องของอาหารกลางวัน นั้น ก็ให้มีการทบทวนในเรื่องวิธีการที่จะนำเงินงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วไปดำเนินการได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนในสถานศึกษาได้ตามปกติ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปเบื้องต้นและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อทราบและพิจารณา ต่อไป