นโยบาย 01

ชาวนา รับ 30,000 บาท ต่อครัวเรือน

เป็นมาตรการให้หลักประกันรายได้กับเกษตรกรด้วยการ “จ่ายเงินส่วนต่าง” ในยามที่ราคาพืชผลการเกษตรจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ “ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด” มีความตกต่ำ หรือน้อยกว่า ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกําหนดไว้ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้าง หลักประกันทางรายได้ ความมั่นคงทางอาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีของพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

นโยบาย ประกันรายได้ “จ่ายเงินส่วนต่าง” ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 95 ล้านไร่ ทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทย มีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 5 ชนิด กว่า 8.16 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น

1. ข้าว 4.69 ล้าน ครัวเรือน
2. มันสําปะหลัง 0.76 ล้าน ครัวเรือน
3. ยางพารา 1.88 ล้าน ครัวเรือน
4. ปาล์มน้ํามัน 0.38 ล้าน ครัวเรือน
5. ข้าวโพด 0.45 ล้าน ครัวเรือน