นโยบาย 02

ชาวนา รับ 30,000 บาท ต่อครัวเรือน

เป็นมาตรการสนับสนุนชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่า บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ หรือ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ ครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา ตัวเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต และครอบครัวให้ดีขึ้น

นโยบาย “ชาวนารับ 30,000 บาท ต่อ ครัวเรือน” ครอบคลุมพี่น้องชาวนาทั่วประเทศกว่า 4.69 ล้านครัวเรือน คิดเป็น พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 62 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ดังนี้

• ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.11 ล้าน ครัวเรือน 38.82 ล้าน พื้นที่ (ไร่)
• กลาง 0.74 ล้าน ครัวเรือน 15.50 ล้าน พื้นที่ (ไร่)
• เหนือ 0.55 ล้าน ครัวเรือน 4.51 ล้าน พื้นที่ (ไร่)
• ตะวันตก 0.10 ล้าน ครัวเรือน 1.25 ล้าน พื้นที่ (ไร่)
• ตะวันออก 0.11 ล้าน ครัวเรือน 1.76 ล้าน พื้นที่ (ไร่)
• ใต้ 0.08 ล้าน ครัวเรือน 0.79 ล้าน พื้นที่ (ไร่)