นโยบาย 03

ธนาคารหมู่บ้าน – ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท

วิกฤตโควิด 19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทําให้เกิดการสูญเสียเม็ด เงินที่เศรษฐกิจเคยได้รับในจํานวนเท่ากับรายจ่ายงบประมาณประจําปี จํานวน 3 ล้านล้านบาท สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จะดําเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน. พ.ศ. 2562 โดยมี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน ให้การสนับสนุนแก่หมู่บ้าน – ชุมชนเมือง แห่งละ 2 ล้านบาท เพื่อเป็น แหล่งเงินทุนให้ประชาชนสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพ และมีรายได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า