นโยบาย 04

อินเทอร์เนต็ฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน

นโยบาย “อินเทอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุก ห้องเรียน” เป็นนโยบายเพื่อรองรับการสร้างสังคม และการศึกษา “ทันสมัย” โดยติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ WIFI จํานวน 1 ล้านจุด ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็น หมู่บ้าน จํานวน 6 แสนจุด และโรงเรียน จํานวน 4 แสนจุด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมยุคดิจิทัล และ ประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ตลอดจน โอกาสในการสร้าง งาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนทั่วไป

“ฟรีทุกหมู่บ้าน” หมายถึง ครอบคลุมหมู่บ้าน และชุมชน เมืองที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7.9 หมื่นแห่ง โดยอินเทอร์เน็ตจะ อํานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร ทําธุรกรรม การค้าขายออนไลน์ ตลอดจน เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลในยุค ดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมทันสมัย ก้าวทันโลก ยุคปัจจุบัน (สร้างคนในชุมชนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างเงินให้ตัวเอง)

“ฟรีทุกห้องเรียน” หมายถึง สัญญาณอินเทอร์เน็ต 4 แสน จุด ซึ่งจะครอบคลุมห้องเรียนกว่า 3.5 แสนห้อง ในโรงเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 29,000 แห่ง ส่งเสริม
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ให้เด็กนักเรียนได้กว่า 6.6 ล้านคน (สร้างคนใน ระบบการศึกษา)