นโยบาย 05

เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ

จากรายงานของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้มีการสํารวจสมรรถนะ บุคลากรในอนาคตสําหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563- 2567) พบว่า ต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องมากกว่า 1.5 แสนอัตรา ภายในระยะเวลา 5 ปี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องทักษะของตลาดแรงงาน ปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์ จึงมีนโยบาย “เรียนฟรี ถึงระดับปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ” เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “การตลาดนําการผลิต” เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ นโยบาย “เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ” ให้หมายรวมถึง สาขาวิชาอื่น ๆ ในอนาคตที่อาจมีบัณฑิตจบการศึกษา น้อยลง และมีแนวโน้มกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยนโยบายนี้ จะ เอื้ออํานวยให้ตลาดแรงงานเกิดความสมดุลในระยะยาว ส่งผลดีต่อระบบ เศรษฐกิจในภาพรวม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่

ข้อมูล: ความต้องการตลาดแรงงานใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) สํารวจความต้องการทักษะแรงงานในอนาคต (พ.ศ. 2563 – 2567) สําหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

1. อุตสาหกรรมดิจิทัล 30,742 ตําแหน่ง
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 29,289 ตําแหน่ง
3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 17,732 ตําแหน่ง
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี/เชิงสุขภาพ 15,432ตําแหน่ง
5. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 14,907 ตําแหน่ง
6. อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 13,306 ตําแหน่ง
7. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 12,458 ตําแหน่ง
8. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 12,231 ตําแหน่ง
9. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 10,020 ตําแหน่ง
10. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9,836 ตําแหน่ง
11. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 6,434 ตําแหน่ง
12. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 5,219 ตําแหน่ง