นโยบาย 16

ฟรี นมโรงเรียน 365 วัน

“นม” ประกอบด้วยสารอาหารที่มีส่วนสําคัญในการเสริมสร้าง พัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และร่างกายของเด็กให้เจริญเติบโต สมวัย ตลอดจน เป็นการวางรากฐานการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมี คุณภาพ เพื่อสร้างชาติ สร้างสังคมที่มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไปใน อนาคต “รัฐบาลชวน 1” ได้ริเริ่ม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และ พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันกําหนดให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโรงเรียนที่สังกัดรัฐบาลและเอกชน ได้ดื่มนมฟรีจํานวน260-280วันเฉพาะวันที่ไปโรงเรียน

พรรคประชาธิปัตย์ห่วงใย และใส่ใจต่อพัฒนาการในวัยเด็กจึง ขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น ด้วย นโยบาย “ฟรี นมโรงเรียน 365 วัน” เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียน ระดับชั้นก่อนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมฟรีทุกวัน ตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมนักเรียนประมาณ 7 ล้านคน ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนม ภายในประเทศให้เติบโตขึ้นด้วย