นโยบาย 07

ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

นโยบาย “ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี บัตรประชาชนใบเดียว” เป็นมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ซึ่ง ประกอบด้วย มาตรการเชิงป้องกัน คือการตรวจสุขภาพฟรี และมาตรการ รักษา คือ การรักษาโรคภายหลังตรวจเจอ

นโยบายเป็นการต่อยอดผลงานในอดีตของพรรคฯ กล่าวคือ ในปี 2532 ได้ริเริ่มการรักษาพยาบาลฟรีแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต่อมาในรัฐบาลชวน 1 ในปี 2537 ได้ริเริ่ม “โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการ รักษาพยาบาล” ซึ่งจัดให้ขยายสิทธิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม คือ (1) ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (2) เด็กแรกเกิด (3) ผู้พิการ (4) กลุ่มผู้นําศาสนา (5) ทหารผ่านศึกและครอบครัว และ (6) นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโครงการดังกล่าว ครอบคลุมประชากรถึง 20 ล้านคน หรือ ร้อยละ 33 ของประชากรไทยในปี 2543

ทั้งนี้ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ได้ริเริ่มนโยบาย “บัตรประชาชนใบ เดียวรักษาฟรี” ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคน โดยไม่จําเป็นตอ้ ง เสียเงิน 30 บาทอีกต่อไป

ดังนั้น นโยบาย “ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี บัตรประชาชนใบ เดียว” จึงเป็นการต่อยอด และพัฒนานโยบายเดิมที่ประสบความสําเร็จใน อดีตต่อไป ภายใต้หลักคิด การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เท่า เทียม ทั่วถึง และมุ่งขยายสิทธิการรักษาฟรีให้ครอบคลุมประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะปรางในสังคม