นโยบาย 09

ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุก ชุมชน” เป็นมาตรการเพื่อรองรับการก้าวไปสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์” (Complete-aged society) ของไทย โดยมุ่งต่อยอดสวัสดิการ เดิมของผู้สูงอายุที่ได้รับในรูปแบบ “เบี้ยรายเดือน” ให้ขยายครอบคลุมมิติ อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ที่ สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพเสริมหลังวัยเกษียณ (2) การ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ (3) การส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง หรือสันทนา การต่าง ๆ

นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุก ชุมชน” จะให้เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ 30,000 บาท ทุกปี โดย ปัจจุบัน มีชมรมผู้สูงอายุ ทั่วทั้งประเทศเกือบ 3 หมื่นแห่ง สําหรับการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการ พัฒนาของสมาชิกชมรมฯ เป็นสําคัญ

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติผู้สูงอายุของ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมกราคม 2566 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีผู้ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป กว่า 12.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของ ประชากรทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ กําหนดว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 และ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ถือว่า ประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์