นโยบาย 10

ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี

ปัจจุบัน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สามารถออกโฉนด ที่ดินให้แก่ประชาชนได้ ปีละประมาณ 1.2 แสนแปลง ซึ่งไม่สามารถ สนองตอบต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้ มีความล่าช้าเนื่องด้วย ข้อจํากัดของระบบราชการ ขาดงบประมาณสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ และมีบุคลากรไม่เพียงพอ

พรรคประชาธิปัตย์ จึงจัดทํานโยบาย “ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี” เป็นมาตรการเชิงรุกที่ต่อยอดการออกโฉนด ที่ดินทํากินของกรมที่ดิน ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการออกโฉนดที่ดินจํานวน 1 ล้านแปลงภายในเวลา 4 ปี เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิต ความมั่นคงในอาชีพให้แก่พี่น้อง ประชาชน และช่วยกระตุ้นการพัฒนาในภาพรวมด้วย

ในช่วง 120 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2444-2564) ประเทศไทยมี การออกโฉนดที่ดินไปแล้ว จํานวนกว่า 34.8 ล้านแปลง คิดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 101 ล้านไร่ ยังคงผู้ถือเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องการ ออกเป็นโฉนดที่ดินอีกประมาณ 4.2 ล้านแปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 25 ล้านไร่