นโยบาย 11

ออกกรรมสิทธิ์ทํากิน ให้ผู้ทํากินในที่ดินของรัฐ

เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างหลักประกันในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย โดย “ออกกรรมสิทธิ์ทํากิน” ให้แก่ประชาชนที่ทํากินในที่ดินของรัฐ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ประชาชนที่ทํากินใน ที่ดินรกร้างหรือไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ของทางราชการ และ (2) ที่ดินที่ รัฐประกาศเขตทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนที่ได้ใช้ทํามาหากินมาแต่ เดิม

นโยบาย “ออกกรรมสิทธิ์ทํากิน ให้ผู้ทํากินในที่ดินของรัฐ” เป็นการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ให้ถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในสิทธิทํากินระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ยังไม่ยุติ ทั้งนี้ ยังเป็นการ กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม