นโยบาย 12

ประมงท้องถิ่นรับ 100,000 บาท ทุกปี

เป็นมาตรการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม “ชาวประมง ท้องถิ่น” โดยการสนับสนุนเงินทุนให้ กลุ่มละ 100,000 บาท ทุกปี สําหรับการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงท้องถิ่นใหส้อดคล้องกับความ ต้องการ และสภาพของแต่ละชุมชน โดยสามารถทํากิจกรรมจากเงินทุน สนับสนุนได้เช่น (1) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง (2) กิจกรรมเพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ํา (3) เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ํา และ (4) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการทําการประมง

ปัจจุบันประมงท้องถิ่นมีการรวมตัวกันมากกว่า 2,800 กลุ่ม กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบอาชีพประมง ท้องถิ่นเป็นสมาชิกรวมกว่า 1 แสนราย แบ่งเป็น
1. กลุ่มประมงทะเลชายฝั่ง
2. กลุ่มประมงทะเลนอกชายฝั่ง
3. กลุ่มประมงน้ําจืด
4. กลุ่มการแปรรูปสัตว์น้ํา
5. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ทั้งนี้ ในปี 2565 สามารถจัดเงินสรรเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่ม ประมงท้องถิ่นได้เพียง 200 กลุ่มเท่านั้น ดังนั้น นโยบาย “ประมงท้องถิ่น รับ 100,000 บาท ทุกปี” จึงต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวประมง ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญของไทยให้มีการพัฒนาต่อ ยอดอาชีพอย่างต่อเนื่องในทุกปี