นโยบาย 13

ปลดล็อค ประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU

เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะผันผวนในธุรกิจประมงของไทย ที่มาจากเงื่อนไขขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมถึงสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีอิทธิพลในการกําหนด เงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการทําธุรกิจประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทํา ประมงที่ผิดกฎหมาย ทําลายสภาพแวดล้อมถึงระบบนิเวศน์ของโลก รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแรงงานธุรกิจประมง (IUU) ทําให้ธุรกิจ ประมงไทยเผชิญปัญหาอย่างรุนแรง

นโยบาย “ปลดล็อค ประมงพาณิย์ ภายใต้ IUU” ต้องการพลิกฟื้น ธุรกิจประมงไทยให้กลับมาสร้างรายได้เข้าประเทศจํานวนมหาศาล อีกครั้ง ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สากลยอมรับ โดยการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุง กฎหมายประมง ปี 2558 ที่มีเงื่อนไขบีบรัดเกินความจําเป็นกับผู้เกี่ยวกับ ธุรกิจประมง จนไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากสมาคม ผู้ประกอบการประมงมาโดยตลอด อาทิ

(1) ข้อเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติใน พ.ร.ก.ประมง คลายความ เข้มงวดโดยเฉพาะบทลงโทษที่รุนแรง เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประมงไทย สามารถเดินหน้าต่อไปได้ (2) แก้ไขปัญหาแรงงานในธุรกิจประมง ที่ยังขาดแคลนและถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขกฎหมาย (3) การเยียวยาจาก รัฐบาลต่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย รวมถึง การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ําที่ตกต่ำ เป็นต้น