นโยบาย 14

ปลดล็อค กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้

นโยบาย “ปลดล็อก กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้” คือ มาตรการเพิ่มสิทธิให้แก่สมาชิก กบข. และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใน การขอรับเงินจากกองทุนท่ีตนเป็นสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรายบุคคล เพื่อนําไปจัดหาที่อยู่ อาศัย หรือชําระหนี้บ้านที่ได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินไปก่อนหน้าน้ี โดยผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายจํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

โดยนโยบายฯ ดังกล่าว จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีบ้านเป็นของ ตนเอง ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ อยู่ในวัยเริ่มทํางาน และมีรายได้น้อย ทั้งนี้ บ้านถือเป็น “ทรัพย์สิน” ที่ สร้างความม่ันคงให้กับชีวิตในระยะยาว

สําหรับ กบข. และ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีพันธกิจสําคัญในการ บริหารจัดการเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ และสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ในภาคเอกชน ภายหลังเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน ตลอดจน ส่งเสริมการออมของกลุ่มอาชีพข้างต้น ปัจจุบันทั้ง 2 กองทุน มีสมาชิก รวมประมาณ 4 ล้านคน และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม ประมาณ 2.5 ล้านล้าน บาท