นโยบาย 15

3 ล้านบาท ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่

นโยบาย “3 ล้านบาท ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่” เป็น มาตรการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ําไป จนถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค การเกษตร กล่าวคือ “เกษตรแปลงใหญ่” เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันผลิตสินค้า บริหารจัดการ และการจัดหา ตลาดเพื่อจําหน่ายสินค้า ซึ่งแนวคิดฯ นี้ ส่งผลสําคัญ อย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) เป็นการลดต้นทุนการผลิต (2) มีการจัดหาตลาดรองรับ สินค้าเกษตรไว้ล่วงหน้า และ (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มอํานาจต่อรองในระบบตลาด

ดังนั้น นโยบาย “3 ล้านบาท ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่” จึง เป็นมาตรการสําคัญในการผลักดันให้มีการยกระดับ และปฏิรูปภาค การเกษตรไทย สู่ “การเกษตรทันสมัย” ทั้งนี้ ยังเป็นแนวทางหนึ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนําการผลิต” ของพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย

ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในช่วงปี 2559 – 2564 พบว่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ลด ต้นทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาท และ เพิ่มผลผลิตกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (1 ก.พ. 66) มีการรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตร แปลงใหญ่แล้ว ประมาณ 1 หมื่นแปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 8 ล้านไร่ มีเกษตรกรประมาณ 5 แสนราย