นโยบาย 16

ค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาท ต่อเดือน

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. จัดตั้งขึ้นในปี 2554 โดย กําหนดให้มี อกม. หมู่บ้านละ 1 คน วาระละ 4 ปี จากการคัดเลือกของที่ ประชุมอาสาสมัครเกษตรและผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อทําหน้าที่ ประสานการทํางาน ระหว่างอาสาสมัครเกษตรแขนงอื่นๆ เกษตรกรใน หมู่บ้าน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้ กํากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ อกม. ยังมีหน้าที่ที่สําคัญอีก 4 ประการ คือ (1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน (2) ร่วมจัดทําแผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้านกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรใน หมู่บ้าน และ (4) ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงาน เหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประกอบกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งพัฒนาการ เกษตรไทยสู่ยุค “การเกษตรทันสมัย” ที่รองรับด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของ อกม. จึงมีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับ ใน ฐานะ “ผู้ประสานงานกลาง” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

นโยบาย “ค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาท ต่อเดือน” จึงต้องการ ตอบแทน อกม. และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี อกม. ทั่วประเทศ ประมาณ 7.6 หมื่นราย